Den Hollandsche gedenktekens Intellectueel eigendom en Gebruiksvoorwaarden

1. Intellectuele eigendomsrechten

De technische functionaliteiten, vormgeving en gegevens op deze website, waaronder ook de teksten, grafisch materiaal, foto’s video’s en logo’s, (hierna gezamenlijk: ‘Materiaal’) zijn beschermd onder de auteurswet, databankenwet en andere toepasselijk wetgeving. Den Hollandsche Gedenktekens, respectievelijk haar licentiegevers, zijn de rechthebbende ten aanzien van dit Materiaal. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Hollandsche Gedenktekens of haar licentiegever of behoudens wettelijke uitzondering, mag het Materiaal niet worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt. U verkrijgt uitsluitend het recht om het Materiaal online te bekijken. De handelsnamen en woord- en beeldmerken op de website zijn eigendom van Den Hollandsche Gedenktekens en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de handelsnamen en merken op een eigen website te plaatsen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Den Hollandsche Gedenktekens of haar licentiegevers. U garandeert dat alle informatie die u via formulieren of apps op deze website plaatst of naar Den Hollandsche Gedenktekens stuurt juist en rechtsgeldig te zijn, en geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten rechten van derden.

2. Gebruiksvoorwaarden

Op deze website en het gebruik daarvan zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Den Hollandsche Gedenktekens garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of dat gebruikers te allen tijde toegang hiertoe hebben.

2.1 Informatie op onze website

Alle informatie op de website van Den Hollandsche Gedenktekens is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciële doeleinden. Den Hollandsche Gedenktekens heeft de zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website. Desondanks kan Den Hollandsche niet aansprakelijk gesteld worden voor zaken die verband houden met de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de geboden informatie kunt u derhalve geen rechten ontlenen.

Den Hollandsche Gedenktekens kan zonder nadere aankondiging de inhoud van de website wijzigen, echter op haar rust geen verplichting om fouten te herstellen of de inhoud te actualiseren. Den Hollandsche Gedenktekens kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de website en daarop aangeboden informatie.

2.2 Informatie van derden

Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie en websites van derden. Den Hollandsche Gedenktekens heeft geen zeggenschap over deze informatie en deze websites van derden en is hiervoor niet aansprakelijk. Den Hollandsche Gedenktekens adviseert u te allen tijde de gebruiksvoorwaarden en informatie van de betreffende websites te raadplegen.

2.3 Gebruik persoonsgegevens

Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de website door gebruikers kunnen worden verkregen (voor iedere vorm van ongevraagde communicatie) is niet toegestaan tenzij de betreffende persoon daarvoor toestemming heeft gegeven.

2.4 Uitsluiting

Den Hollandsche Gedenktekens behoudt zich het recht voor om een bezoeker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website indien de bezoeker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van Den Hollandsche Gedenktekens of van derden of indien u anderszins in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

2.5 Melding onrechtmatige informatie

Indien u van mening bent dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig is kunt u dit aan Den Hollandsche Gedenktekens melden door middel van de daartoe bestemd contactformulier op de website. Aan de hand van de door u opgeven gegevens zal Den Hollandsche Gedenktekens de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Den Hollandsche Gedenktekens gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Den Hollandsche Gedenktekens worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart u Den Hollandsche Gedenktekens voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal.

Den Hollandsche Gedenktekens kan te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden aanpassen zij adviseert u dan ook deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken. Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.

2.6 Privacyverklaring

Dit is de Privacy Verklaring van Den Hollandsche Gedenktekens. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Als u op de website informatie of advies van een expert aanvraagt of iets bestelt wordt u gevraagd om naam, adres-, telefoonnummer of e-mailadres gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de volgende doeleinden:
• de afhandeling van uw vraag of bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
• verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Daarnaast leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en de door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.